Уведомление за поверителност на „Женска книга за живота“ ЕООД (Woman LifeBook Ltd.)

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Администратор на лични данни: „Женска книга за живота“ ЕООД (Woman Life-Book Ltd.), ЕИК: 204666165.
Данни за контакт: седалище и адрес на управление в гр. София 1618, р-н Красно село, ж.к. Красно село, бл. 194, вх. В, ап. 53, тел. за контакт: +359 887 255 005, електронна поща: clients@womanlifebook.com.
„Женска книга за живота“ ЕООД (наричано още „Дружеството“) организира и провежда обучения и уебинари в областта на личностното развитие и усъвършенства-не, провежда консултации, издава и разпространява обучителни информационни ма-териали.
Настоящото Уведомление за поверителност цели да предостави информация по проз-рачен начин относно Вашите лични данни, които Дружеството събира и обработва, спазвайки относимото европейско и национално законодателство, което включва, но не се ограничава до Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016, „Регламента“), Закона за защита на личните данни, издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове и др.
Можете да отправяте искания и да потърсите отговори във връзка със защитата на Ва-шите лични данни и упражняването на правата Ви, свързани с тях, като се свържете с нас на имейл: clients@womanlifebook.com.

2. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ЗА КАКВО?

1) В по-голямата си част събираме лични данни от Вас, които да ни позволят:
– да Ви идентифицираме: име (име и фамилия);
– да комуникираме с Вас по имейл, телефонен номер, във връзка с участието Ви в на-шите инициативи.

2) Събираме и данни във връзка с плащания, издаване на фактури и др. (при заплащане на цена за уебинар или друго наше събитие/услуга) като: имена, информация за начин на плащане, информация за дължими и извършени плащания; имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес (само при издаване на фактура на физическо лице); имена, банкова сметка и друга ин-формация, събирана при и обработвана във връзка с извършване на плащане по банков път.
Ако изберете да заплатите чрез банкова карта или посредством профил в „PayPal“, нашият сайт Ви прехвърля към съответна страница на „PayPal“ (в зависимост от начина на плащане). Този външен доставчик на услугата по извършване на плащане определя какви данни са му необходими. Дружеството ни няма достъп до тези данни и по никакъв начин не бихме могли да контролираме тяхната обработка. Тези данни се обработват съгласно политиката за защита на лични данни на „PayPal“, като можете да се информирате за неговите практики и правила на следния линк: https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full?country.x=US&locale.x=en_US.

3) Нашият уебсайт (https://taplink.cc/anastasialifebook) събира „бисквитки“ – „бисквит-ките“ са информация, съхранена във Вашия браузър. Те се използват за запазване на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните от нас услуги. Следва да имате предвид, че сайтът може да не функционира нормално и надеждно без някои от „бисквитките“. Можете да управлявате „бисквитките“ на нашия сайт, като следвате инструкциите, посочени тук.

3. КАК СЪБИРАМЕ ДАННИТЕ?
В общия случай събираме данните:
– директно от Вас – чрез регистрационните полета, които Вие попълвате на нашия сайт, чрез имейли, които ни изпращате, чрез друга комуникация с нас;
– чрез нашия уебсайт
– чрез присъединяването Ви към наша Фейсбук група (Вие решавате самостоятелно и можете да настройвате до какво количество информацията за Вас в профила Ви във Фейсбук ще предоставяте достъп).

4. ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ
Свързваме се с Вас за да Ви информираме и съобщим за нашите нови, предстоящи съ-бития чрез данните Ви за контакт, основно имейла Ви, който ни предоставяте лично Вие по време на Ваша регистрация за текущ семинар или ако изрично сте се абонирали за такава услуга при нас.

Във всяка една комуникация с Вас, ще Ви посочим лесен начин за отказ от получаване на подобни съобщения ако не желаете да поддържаме връзка с Вас.

5. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА
Обработваме Вашите лични данни само на легални основания, като прилагаме подхо-дящи технически и организационни мерки за тяхната защита:
– Съхраняваме данните за строго ограничени срокове, които да позволят предоставя-нето на услугата към вас, защитата на Вашите и нашите интереси. В случаите, в които има предвидени такива срокове, съхраняваме личните данни за сроковете, определени в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани. В случай на липса на нормативно определен срок, съхраняваме данните за разумен срок, определен на база допълнителни критерии (съобразени с предмета на дейност и целите на Дружест-вото, като целят и нормално развитие на нашите взаимоотношения).
Когато личните данни, които обработваме, вече не са необходими за упоменатите це-ли, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.
– Обработваните Ваши лични данни са в минимално количество и само такива, които са ни необходими за постигане на съответните цели на обработване, както и за да мо-жем да изпълним ангажимента ни към Вас.
– В случаите, в които обработваме Ваши лични данни на основание дадено от Вас съг-ласие, имате право, ако на по-късен етап размислите, да оттеглите това съгласие. От-теглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършено въз основа на даденото съгласие, преди то да бъде оттеглено.
– Не споделяме с други лица Ваша информация, която може да сте ни споделили.
– Ограничен достъп до Ваши лични данни имат само внимателно подбрани от нас тре-ти лица/страни, като, например, лицата, занимаващи се с поддръжката и безпрепятст-веното функциониране на сайта ни и др., като достъпът до данните от тяхна страна се осъществява само във връзка с предоставяните от тези лица услуги на базата на дого-ворни отношения помежду ни. Прилагаме грижа към личните данни, които обработваме, като изискваме и очакваме това и от нашите партньори, били те обработ-ващи или отделни администратори.
– В случай на нужда от предаване на лични данни на трета държава или международна организация, спазваме всички изисквания на Глава V от Регламент (ЕС) 2016/679.

Не извършваме профилиране, нито автоматизирано вземане на решения.

6. ВАШИТЕ ПРАВА
– Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни по всяко време.
Имате право да знаете какви категории лични данни обработваме за Вас и тях и за как-во ги използваме, как ги съхраняваме; имате право да получите информация и за лич-ните данни, които са в процес на обработване, и всякаква налична информация за тех-ния произход, освен ако тя е защитена от закон тайна.
За да упражните правото на достъп, изпратете ни искане за достъп. В редките случаи, в които не можем да осигурим достъп до личните данни в срок от 1 месец, ще Ви посо-чим причините.

– Също така, имате право да поискате да коригираме всякакви неточности във Вашите лични данни и личните данни на Вашите малолетни деца.

Искането за достъп или актуализиране на личните данни можете да изпратите на имейл: clients@womanlifebook.com.

Извън гореизброените права, имате право да поискате:
– изтриване на данните;
– ограничаване на обработването на данните за определен период от време;
– да възразите срещу обработването;
– преносимост на данните.

Изброените права зависят от конкретната причина, поради която обработваме съответ-ните лични данни. Тоест не винаги всяко право може да се упражни. Така, например, ако за целта на сключване на договора с Вас или за извършване на плащане сме събра-ли определени Ваши лични данни, тези данни не биха могли да бъдат изтрити (ако такова е Вашето искане). Тези данни могат да бъдат изтрити само след изтичане на 5-годишен давностен срок.
Стремим се винаги да удовлетворим исканията Ви, когато тези искания са допустими и основателни, както и да Ви дадем отговор в законоустановения срок. В редки случаи може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от допустимия и максимално разрешен срок по закон.
В някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраним съответните лични дан-ни и няма да е възможно при Ваше искане да ги изтрием от нашите системи.

В случай че сметнете, че нарушаваме Вашите права, може да се свържете с нас, за да проверим въпроса.

– Право на жалба – също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за за-щита на личните данни (КЗЛД), ако считате, че нарушаваме правата, гарантирани Ви със законодателството за защита на личните данни. Актуална информация за начина на упражняване на правото на жалба до КЗЛД можете да намерете на: https://www.cpdp.bg/ – сайтът на надзорния орган.

7. АКТУАЛИЗИАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Настоящото уведомление за поверителност се ревизира и актуализира от нас регуляр-но, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени или промени в относимото законодателство.

Дата на последна актуализация на документа: 13.04.2020 г.