ПОЛИТИКА НА ФИРМАТА

“Женска Книга за Живота” ЕООД е водеща фирма на българския пазар, предлагаща обучителни курсове и семинари в областта на личностното и професионално развитие. Основната цел в дейността на “Женска Книга за Живота” е да създава и предоставя на своите клиенти продукт, който все по-пълно удоволетворява неговите нужди и очаквания.

За да постигнем значително развитие в тази посока, ние си поставяме конкретни цели по качеството на провеждане на обучения , които са част от фирмената политика и са предмет на ежегоден преглед.
Същността на политиката по качество се изразява във формулиране на система от управленски и организационни действия, свързани с непрекъснатото усъвършенстване на дейсността на организацията във всичките и аспекти.

За ефективно провеждане на Политиката по качеството ръководството заявява следните основни принципи, които прилага в дейността си:

  • Насоченост към клиенти и други заинтересовани страни – да изпълнява обучителните процеси надеждно и компотентно, при съблюдаване на нормативните и договорени правила и в уговорени срокове.
  • Потребности на персонала – да удовлетворяваме ефективно потребностите на персонала за гъвкаво работно време.
  • Непрекъснато подобряване качеството на предлаганите обучения- имаме за цел да удовлетворяме в максимална степен изискванията и очакванията на нашите клиенти.
  • Добра работна атмосфера -да създава и поддържа добра работна атмостфера, изразяваща се във взаимно доверие и зачитане на съвместни усилия.
  • Ефективност на дейността – да управляваме ефективно дейностите и ресурсите като процеси, чрез което да осигурим подобряване на финансовите резултати.
  • Анонимност – всички данни и информация от проведени обучения и лични консултации да остават в пълна конфиденциалност.
  • Анализ – да проверява редовно ефикасното функциониране на системата за управление на качество чрез провеждане на вътрешни одити.

Всички служители на организацията се задължават в този смисъл да изпълняват поставените им цели по качеството, като дават личен принос при осъществяването на гореизложената Политика на фирмата. Фирмата запазва своето право да отстранява и/или глобява всеки служител нарушил политиката след изчисляване на загубени ползи.

Разгледайте нашите курсове на запис и предстоящи или се обадете на наш консултант, който ще ви насочи към най-правилния курс за вас